Analiza opłat za przeniesienie numeru

Oprac. e-sieci. na podst. uke.gov.pl | 12/02/2009 09:25

Przenoszenie numerów przy zmianie operatora jest ważnym uprawnieniem użytkownika. Bowiem zmiana numeru stanowi dla użytkownika barierę, wiąże się z zagrożeniem utraty kontaktu z osobami, które znają jego dotychczasowy numer i niedogodnością powiadamia ich o jego zmianie. Dla osób nie będących osobami fizycznymi zmiana pociąga za sobą dodatkowo koszty zmiany druków firmowych, wizytówek itd. Powyższe niedogodności ograniczają skłonność użytkowników do zmiany operatora, a możliwość przeniesienia przyznanego numeru przy zmianie operatora powoduje ich likwidację.


REKLAMA
Uprawnienie użytkownika do zachowania przydzielonego numeru przy zmianie operatora jest również ważnym narzędziem stymulującym konkurencję. Wymusza na dostawcach publicznie dostępnych usług telefonicznych konkurowanie nie tylko o nowych abonentów, ale również o tych dotychczasowych.
Z Raportu wynika, iż wysokość opłat stosowanych kształtuje się na podobnym poziomie, jak średnia wysokość opłat stosowanych w krajach Unii Europejskiej.
W przypadku telefonii komórkowej średnia arytmetyczna opłat w UE wynosi 11,43€, natomiast w Polsce - 13,26€, co oznacza, że opłata w Polsce przewyższa europejską średnią o 16%.
W przypadku telefonii stacjonarnej średnia arytmetyczna opłat w UE wynosi 13,84€, natomiast w Polsce wynosi 13,26€ i jest niższa od średniej europejskiej o 4%.
Przy zastosowaniu jednak aktualnego kursu euro (ok. 4,5 zł) opłata w Polsce za przeniesienie numeru zarówno w telefonii komórkowej jak i stacjonarnej wyniosłaby ok. 11€, co oznaczałoby, że nawet w przypadku telefonii komórkowej, byłaby ona niższa od średniej opłaty stosowanej w UE.
Niezależnie od powyższego należy pamiętać, iż praktyka europejska wskazuje, że wysokość opłat nie jest jedynym czynnikiem decydującym o popularności usługi. Wpływ na to ma także procedura przeniesienia numeru, w szczególności czas jego przeniesienia oraz konkurencyjność na rynku (atrakcyjność ofert dla abonentów).
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty oraz toczące się postępowania sądowe i przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, Prezes UKE proponuje utrzymanie wysokości opłaty za przeniesienie numeru, która zgodnie z art. 71 ust. 3 Prawa telekomunikacyjna, nie powinna zniechęcać do korzystania z tego uprawnienia, a która została określona w stanowisku opublikowanym na stronie internetowej UKE w dniu 28 marca 2006 r., jako nie wyższa niż 50 zł.
W opinii Prezesa UKE rozwiązaniem docelowym powinna być bezpłatność usługi dla abonenta. Wyniki badań za 2008 r. potwierdzają słuszność poprzedniego stanowiska Prezesa UKE w sprawie opłat i jednocześnie dowodzą, że postrzeganie przez abonentów opłat jako przystępnych ulega stałej zmianie w kierunku ponoszenia w całości tych kosztów przez operatorów jako kosztów konkurowania o abonentów. Bez zmiany przepisów Pt nie jest jednak możliwe wprowadzenie tego rozwiązania.
Aktualnie, zdaniem Prezesa UKE, należy przede wszystkim usprawnić procedurę przeniesienia numeru, w szczególności skrócić okres realizacji tego uprawnienia, poprzez zmianę rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 42, poz. 290).
Zmiana powyższego pozwoli na ocenę, w jakim stopniu skrócenie procedury przenoszenia numerów wpływie na poziom korzystania z tej usługi i jej popularność wśród użytkowników.
Jednocześnie Prezes UKE informuje, iż oczekuje ostatecznego stanowiska Sądu Najwyższego w sprawie wykładni art. 71 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego, która zostanie poprzedzona wykładnią art. 30 ust. 2 dyrektywy o usłudze powszechnej dokonaną przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.
Prezes UKE chciałby przedstawić wyniki powyższej analizy, w szczególności wyniki badań przeprowadzonych na klientach indywidualnych oraz instytucjonalnych w 2008 roku oraz informacje dotyczące możliwości i celowości oszacowania kosztów operatorów związanych z tą usługą, jako dowód w toczących się obecnie postępowaniach sądowych. Zdaniem Prezesa UKE byłyby one przydatne przy weryfikacji rozstrzygnięć podjętych przez sądy niższych instancji. Wydaje się jednak, iż przedstawienie tych danych jako dowodu przed Sądem Najwyższym, jak również przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, którego wykładnia dokonana na poziomie europejskim zadecyduje także o typie rozstrzygnięcia w Polsce, nie będzie obecnie dopuszczalne.
Niniejsza analiza posłuży natomiast do ewentualnego ustalenia nowych opłat za usługę przenośności numerów w zależności od wyników prac legislacyjnych nad nowelizacją Prawa telekomunikacyjnego oraz po dokonaniu oceny skutków skrócenia terminu przeniesienia numeru dla zwiększenia stopnia korzystania z tej usługi.